سیدحسن خمینی: بسیاری از کینه‌های درون ما ناشی از «عدم ارتباط» است

سیدحسن خمینی: بسیاری از کینه‌های درون ما ناشی از «عدم ارتباط» است
یادگار امام گفت: اگر در جامعه ای بتوانیم محبت ها را عمیق کنیم، کینه ها را از بین ببریم و دلها را به هم مهربان کنیم آن جامعه روی سعادت می بیند و امکان پیشرفت پیدا می کند.

سیدحسن خمینی: بسیاری از کینه‌های درون ما ناشی از «عدم ارتباط» است