سنا تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه را تصویب کرد / تحریم های جدید در حوزه موشکی و نظامی است

سنا تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه را تصویب کرد / تحریم های جدید در حوزه موشکی و نظامی است
مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریم‌های کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.

سنا تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه را تصویب کرد / تحریم های جدید در حوزه موشکی و نظامی است