سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد

سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد

سناتور دموکرات کنگره، خواستار استیضاح ترامپ شد