سلول‌های مغز سن افراد را نشان می‌دهند

سلول‌های مغز سن افراد را نشان می‌دهند
محققان در یک پژوهش، نمونه بافت مغز 480 نفر را پس از مرگ که بین سنین 16 و 106 بودند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. هیچ کدام از این افراد قبل از مرگ بیماری مغزی را تجربه نکرده بودند. آنها دریافتند که با افزایش سن، انواع خاصی از سلول‌های مغز به نام سلول‌های گلیال یک تغییر در الگوهای بیان ژن‌های خود را در مناطق خاصی از مغز نشان می‌دهند.

سلول‌های مغز سن افراد را نشان می‌دهند