سفیر ایران در لندن: تصمیم اخیر FATF توسعه روابط بانکی با ایران را تضمین می‌کند

سفیر ایران در لندن: تصمیم اخیر FATF توسعه روابط بانکی با ایران را تضمین می‌کند

سفیر ایران در لندن: تصمیم اخیر FATF توسعه روابط بانکی با ایران را تضمین می‌کند