سرنوشت مبهم صندوق‌های پس انداز مسکن

سرنوشت مبهم صندوق‌های پس انداز مسکن
پنج ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق پس‌انداز منطقه‌ای مسکن می‌گذرد و تاکنون تنها روند اداری ثبت‌نام یک صندوق در یک استان، سپری شده است.

سرنوشت مبهم صندوق‌های پس انداز مسکن