سردار جزایری:اگر آمریکایی‌ها تغییر رویه ندهند، گام‌های اساسی‌تری بر خواهیم داشت و اعلام می‌کنیم ابزارهای تنبیه را نیز در اختیار داریم

سردار جزایری:اگر آمریکایی‌ها تغییر رویه ندهند، گام‌های اساسی‌تری بر خواهیم داشت و اعلام می‌کنیم ابزارهای تنبیه را نیز در اختیار داریم

سردار جزایری:اگر آمریکایی‌ها تغییر رویه ندهند، گام‌های اساسی‌تری بر خواهیم داشت و اعلام می‌کنیم ابزارهای تنبیه را نیز در اختیار داریم