سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: به رسمیت شناختن فلسطین قبل از تحقق صلح ناممکن است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: به رسمیت شناختن فلسطین قبل از تحقق صلح ناممکن است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: به رسمیت شناختن فلسطین قبل از تحقق صلح ناممکن است