سخنگوی ائتلاف: هیچ مدرکی دال بر کشته شدن ابوبکر بغدادی وجود ندارد

سخنگوی ائتلاف: هیچ مدرکی دال بر کشته شدن ابوبکر بغدادی وجود ندارد

سخنگوی ائتلاف: هیچ مدرکی دال بر کشته شدن ابوبکر بغدادی وجود ندارد