سخنرانی نماینده ایران در سازمان‌ملل به مناسبت نوروز

سخنرانی نماینده ایران در سازمان‌ملل به مناسبت نوروز

سخنرانی نماینده ایران در سازمان‌ملل به مناسبت نوروز