سخنرانی رئیس جمهور در دیدار و ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا

سخنرانی رئیس جمهور در دیدار و ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا

سخنرانی رئیس جمهور در دیدار و ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا