سازمان ملل: 16 هزار نفر در حلب آواره شدند/ هیچ بیمارستانی در این شهر باقی نمانده است

سازمان ملل: 16 هزار نفر در حلب آواره شدند/ هیچ بیمارستانی در این شهر باقی نمانده است
هیچ بیمارستانی در حلب باقی نمانده است. ذخایر مواد غذایی تقریبا تمام شده و اگر درگیری ها طی روزهای آینده نیز ادامه یابد، هزاران نفر دیگر از مردم این شهر خانه و کاشانه خود را ترک خواهند کرد.

سازمان ملل: 16 هزار نفر در حلب آواره شدند/ هیچ بیمارستانی در این شهر باقی نمانده است