سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند

سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند

سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند