زن آواره سوری در حال جمع آوری زباله

زن آواره سوری در حال جمع آوری زباله
یک زن آواره سوری در خیابان‌های آنکارا پایتخت ترکیه برای تأمین مخارج زندگی به همراه کودکانش زباله جمع می‌کند. صدها هزار آواره سوری وضع وخیمی در ترکیه دارند.

زن آواره سوری در حال جمع آوری زباله