زنگنه خبر داد: افزایش برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه در روز

زنگنه خبر داد: افزایش برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه در روز

زنگنه خبر داد: افزایش برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه در روز