ریزش سنگ از کوه در جاده هراز حادثه آفرید

ریزش سنگ از کوه در جاده هراز حادثه آفرید

ریزش سنگ از کوه در جاده هراز حادثه آفرید