رویاپردازی اسپانسر اینتر برای خرید مسی

رویاپردازی اسپانسر اینتر برای خرید مسی
رئیس شرکتی که مهمترین اسپانسر باشگاه اینترمیلان محسوب می‌شود، رؤیای خرید ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا را در سر می‌پروراند.

رویاپردازی اسپانسر اینتر برای خرید مسی