رونمایی از عوارض جدید شهرداری تهران، شب انتخابات!

رونمایی از عوارض جدید شهرداری تهران، شب انتخابات!
روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به رفتارهای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

رونمایی از عوارض جدید شهرداری تهران، شب انتخابات!