روسیه خواهان توقف شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی شد

روسیه خواهان توقف شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی شد

روسیه خواهان توقف شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی شد