روسیه اجرای تفاهم‌نامه نظامی با آمریکا در سوریه را متوقف کرد

روسیه اجرای تفاهم‌نامه نظامی با آمریکا در سوریه را متوقف کرد

روسیه اجرای تفاهم‌نامه نظامی با آمریکا در سوریه را متوقف کرد