روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند

روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند

روحانی: مردم اجازه نمی دهند عده ای اقتصاد منهای آزادی و فرهنگ را دنبال کنند