روحانی: مبارزه با تروریسم نباید باعث فراموشی خطر ‏رژیم صهیونیستی شود

روحانی: مبارزه با تروریسم نباید باعث فراموشی خطر ‏رژیم صهیونیستی شود

روحانی: مبارزه با تروریسم نباید باعث فراموشی خطر ‏رژیم صهیونیستی شود