روایت یک استاد حوزه از حضور بی سابقه مردم در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم: اینجا بیشترین بی احترامی به «آیت الله» شد، اما همه این بی اخلاقی ها نتیجه عکس داد

روایت یک استاد حوزه از حضور بی سابقه مردم در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم: اینجا بیشترین بی احترامی به «آیت الله» شد، اما همه این بی اخلاقی ها نتیجه عکس داد

روایت یک استاد حوزه از حضور بی سابقه مردم در مراسم یادبود آیت الله هاشمی در قم: اینجا بیشترین بی احترامی به «آیت الله» شد، اما همه این بی اخلاقی ها نتیجه عکس داد