رهبر معظم انقلاب: به هارت و هورت این کسی که تازه در آمریکا آمده نگاه نکنید/ می‌گویند می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهیم؛ خب کِی بوده که شما نخواستید این کار را بکنید؟

رهبر معظم انقلاب: به هارت و هورت این کسی که تازه در آمریکا آمده نگاه نکنید/ می‌گویند می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهیم؛ خب کِی بوده که شما نخواستید این کار را بکنید؟

رهبر معظم انقلاب: به هارت و هورت این کسی که تازه در آمریکا آمده نگاه نکنید/ می‌گویند می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهیم؛ خب کِی بوده که شما نخواستید این کار را بکنید؟