رهبر انقلاب: مردم در انتخابات یک کار مشترک کردند؛ اصل این حرکت را ضایع نکنیم

رهبر انقلاب: مردم در انتخابات یک کار مشترک کردند؛ اصل این حرکت را ضایع نکنیم

رهبر انقلاب: مردم در انتخابات یک کار مشترک کردند؛ اصل این حرکت را ضایع نکنیم