رسانه‌های کره شمالی: نظامیان آمریکایی را از روی زمین محو می‌کنیم

رسانه‌های کره شمالی: نظامیان آمریکایی را از روی زمین محو می‌کنیم

رسانه‌های کره شمالی: نظامیان آمریکایی را از روی زمین محو می‌کنیم