ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد

ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد

ربیعی: حداقل حقوق مستمری‌بگیران یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان شد