رابطه داشتن فرزند با افزایش طول عمر

رابطه داشتن فرزند با افزایش طول عمر
تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که فرزندار شدن به افزایش طول عمر والدین کمک بسیار ی می کند. به گزارش مهر، محققان سوئدی دریافته اند داشتن نقش والدین به روند تاخیر افتادن مرگ ناشی از افزایش سن کمک می کند و افرادی که پدر و مادر هستند بیش از…

رابطه داشتن فرزند با افزایش طول عمر