رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند

رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند

رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند