رئیس جمهور:دولت نماینده تمام مردم است/ با لحن تند به جایی نمی‌رسیم/ چرا ناسزاگویی را انقلابی‌گری می‌دانیم

رئیس جمهور:دولت نماینده تمام مردم است/ با لحن تند به جایی نمی‌رسیم/ چرا ناسزاگویی را انقلابی‌گری می‌دانیم

رئیس جمهور:دولت نماینده تمام مردم است/ با لحن تند به جایی نمی‌رسیم/ چرا ناسزاگویی را انقلابی‌گری می‌دانیم