دی میستورا: احتمال توافق نظر بین المللی در شورای امنیت پیرامون سوریه بیشتر شده است

دی میستورا: احتمال توافق نظر بین المللی در شورای امنیت پیرامون سوریه بیشتر شده است

دی میستورا: احتمال توافق نظر بین المللی در شورای امنیت پیرامون سوریه بیشتر شده است