دی‌میستورا: شاید حل ۳۰ سال جنگ اروپا از بحران سوریه آسان‌تر بود

دی‌میستورا: شاید حل ۳۰ سال جنگ اروپا از بحران سوریه آسان‌تر بود

دی‌میستورا: شاید حل ۳۰ سال جنگ اروپا از بحران سوریه آسان‌تر بود