دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم/ خربین: سه گل من هدیه‌ای به هواداران بود

دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم/ خربین: سه گل من هدیه‌ای به هواداران بود

دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم/ خربین: سه گل من هدیه‌ای به هواداران بود