دو شهید و 4 مجروح در یورش نیروهای امنیتی سعودی به شهرک «العوامیه»

دو شهید و 4 مجروح در یورش نیروهای امنیتی سعودی به شهرک «العوامیه»

دو شهید و 4 مجروح در یورش نیروهای امنیتی سعودی به شهرک «العوامیه»