دمشق:‌سازمان ملل اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند

دمشق:‌سازمان ملل اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند

دمشق:‌سازمان ملل اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند