دلیل برگ‌ ریزان زود هنگام درختان در تهران چیست؟

دلیل برگ‌ ریزان زود هنگام درختان در تهران چیست؟
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کاشت فضای سبز نامتناسب با شرایط اکولوژیک شهر تهران را عاملی می‌داند تا گیاهان در فصل گرما دچار ریزش برگ شوند. امسال نیز مانند چند…

دلیل برگ‌ ریزان زود هنگام درختان در تهران چیست؟