دست منتقد سازنده را می بوسیم، اما تخریب امید ملت خیانت به کشور است

دست منتقد سازنده را می بوسیم، اما تخریب امید ملت خیانت به کشور است

دست منتقد سازنده را می بوسیم، اما تخریب امید ملت خیانت به کشور است