دست این مادر بیمار ودو فرزند یتیمش را بگیریم

دست این مادر بیمار ودو فرزند یتیمش را بگیریم

دست این مادر بیمار ودو فرزند یتیمش را بگیریم