دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنان

دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنان
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دستور رئیس جمهور برای برخورد با مسببان حادثه قطار در سمنان خبر داد.

دستور روحانی برای برخورد با مسببان حادثه سمنان