دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران در پی حادثه پلاسکو

دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران در پی حادثه پلاسکو
دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران در پی حادثه پلاسکو