دستور جلب «محمود صادقی» به قوت خود باقی است

دستور جلب «محمود صادقی» به قوت خود باقی است
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران درباره موضوع جلب محمود صادقی نماینده تهران گفت: دستور جلب بازپرس درباره این موضوع به قوت خود باقی است. به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علام کرد دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین…

دستور جلب «محمود صادقی» به قوت خود باقی است