در سال جاری کسی از لیست دریافت یارانه حذف نمی‌شود

در سال جاری کسی از لیست دریافت یارانه حذف نمی‌شود

در سال جاری کسی از لیست دریافت یارانه حذف نمی‌شود