در این مناطق، مردم اجساد عزیزانشان را به کرکس ها هدیه می دهند! +عکس

در این مناطق، مردم اجساد عزیزانشان را به کرکس ها هدیه می دهند! +عکس
در بخش هایی وسیع از تبت مردم نسبت به اجسادشان رسم و رسومات بسیار عجیبی دارند، انها بر این باورند که انسان بعد از مرگ زندگی جدیدی را شروع خواهد…

در این مناطق، مردم اجساد عزیزانشان را به کرکس ها هدیه می دهند! +عکس