درپی توافق با دولت سوریه، مخالفان مسلح شهر حمص را ترک می کنند

درپی توافق با دولت سوریه، مخالفان مسلح شهر حمص را ترک می کنند

درپی توافق با دولت سوریه، مخالفان مسلح شهر حمص را ترک می کنند