درخواست مرکل از اعضای شورای خلیج فارس، ایران و ترکیه برای حل بحران قطر

درخواست مرکل از اعضای شورای خلیج فارس، ایران و ترکیه برای حل بحران قطر

درخواست مرکل از اعضای شورای خلیج فارس، ایران و ترکیه برای حل بحران قطر