درخواست دی‌میستورا برای مذاکره روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه

درخواست دی‌میستورا برای مذاکره روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه

درخواست دی‌میستورا برای مذاکره روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه