درخواست آفریقای جنوبی از شورای امنیت برای فروش سامانه‌ موشکی به ایران

درخواست آفریقای جنوبی از شورای امنیت برای فروش سامانه‌ موشکی به ایران

درخواست آفریقای جنوبی از شورای امنیت برای فروش سامانه‌ موشکی به ایران