دانلود پروژه ” بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران عالی “

عنوان پروژه : بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران عالی
فرمت فایل : Word  و  PDF
حجم فایل : ۱٫۴ مگابایت
تعداد صفحات : ۱۱۴ صفحه
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

 

 

چکیده :
در این پژوهش به بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران عالی پرداخته شده است  ، برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود. بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

 

فهرست عناوین
چکیده
فصل اول –  طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
سئوالات پژوهش
سئوال اصلی
سئوالات فرعی

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بررسی ادبیات شایستگی های مدیریتی
۲ – ۲ دوران جدید – صلاحیت های جدید
۳ – ۲  رویکردهای جدیدی بر مدیریت
۴ –  شایستگی و صلاحیت مدیریتی
۵- رویکرد رفتاری
۵ – . مدل بویاتزیس
۲ – ۵  مدل اسپنسر
صلاحیت درجه اهمیت
۲ – ۵ – ۳  مدل شرودر
مزایای برنامه ریزی استراتژیک پاداش
ویژگی‌های برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
مدیریت استراتژیک پاداش
مدیریت استراتژیک پاداش در سازمان‌های تولیدی و خدماتی
مدیریت راهبردی در سازمان‌های دولتی
مدل برایسون
مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک پاداش در مدل برایسون به شرح زیر می‌باشد:
۱  –  توافق اولیه
۲ – تعیین وظایف
۳ – تحلیل ذینفعان
۴ – تنظیم بیانیه مأموریت سازمان
۵ – شناخت محیط سازمان
۶ – تعیین موضوعات استراتژیک پاداش پیش روی سازمان
۷ – تعیین استراتژیها
۸ – شرح طرحها و اقدامات
۹ –  تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده
۱۰ –  برنامه عملیاتی یکساله
۲ ۱ استراتژی
۲ ۲ مدیریت استراتژیک
۳ ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
۴ مزایای مدیریت استراتژیک
۵ فرآیند مدیریت استراتژیک
تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت های سازمان
۵ ۳ اجرای استراتژی
بررسی مبانی اصلی استراتژی های شرکت
موانع و مشکلات طراحی برنامه های استراتژیک
بررسی موانع اجرای برنامه های استراتژیک
۱ استراتژی ارزش اجرا ندارد
اولویت ها: اولویت های شما چیست؟
۶ عدم تشخیص موانع
۷ فراموش کردن کسب و کار
ارتباط بین یادگیری،دانش،و اطلاعات
سازمانهای یادگیرنده
تسهیل کننده دانش (Knowledge Facilitator)
مفهوم مدیریت استراتژیک پاداش در نظریه های روانکاوی
دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با عملکرد مدیران عالی
مفهوم عملکرد مدیران عالی در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)
نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت
نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با عملکرد مدیران عالی
نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با عملکرد مدیران عالی
پیشینه پژوهشی
آینده مدیریت استراتژیک پاداش
موضوعهای پرسنلی در منابع انسانی
نقش درحال تغییر منابع انسانی
چالش ها
ـ جهانی شدن
ـ رشد
ـ فناوری
ـ سرمایه فکری
ـ تغییر
▪ در ملاحظه چنین تغییر فناورانه، مدیران عالی منابع انسانی باید از مسائل و موضوعهای پنهان آگاه شوند
مراحل توسعۀ مدیریت
١) مدیر تولید
سطوح موردبحث مدیریت استراتژیک پاداش به طور کلّی درجهان عبارتنداز
ب) جلسه ی دوم
تعاریف واهداف مدیریت استراتژیک پاداش
مدیریت استراتژیک پاداش
▪ استراتژی
وظایف مدیریت استراتژیک پاداش
وظایف مدیر منابع انسانی
تمام فعالیّتهای مدیریت استراتژیک پاداش برای رسیدن به اهداف زیر است
۱) بهره وری بیشتر Productivity
۱) کارائی
۲) اثر بخشی
۱ـ استراتزیهای بهره وری عبارتند از
۲) رضایت شغلی بیشترJob satisfaction
۳) بهبود کیفیت زندگی کاری Qualitiy of worklife
ـ شاخصهای بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از
۴) افزایش انگیزه Motivation
سیر توسعۀ مدیریت استراتژیک پاداش
سیر توسعۀ مدیریت استراتژیک پاداش به طور خلاصه به ۶دوره تقسیم میگردد
▪ دورۀ سرپرستی کارکنان
▪ دورۀ مدیریت پرسنلی
▪ دورۀ مدیریت پیشرفته
▪ دورۀ کارآفرینی
دلایل چالشی شدن مدیریت استراتژیک پاداش در این دوره عبارتند از
▪ دورۀ فراکارآفرینی
عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک پاداش
١) عوامل درونی
۲) عوامل بیرونی
د) جلسه ی چهارم
سیستم مدیریت استراتژیک پاداش
تجزیه وتحلیل شغل
اگر بخواهیم این تعریف راطبقه بندی کنیمعبارت خواهد بوداز
١) شرح شغل Job description
۲) شرایط احراز شغل Job specification
۳) طبقه بندی وارزشیابی شغل Job evaluation
▪ مراحل تجزیه وتحلیل شغل
شیوه های جمع آوری اطلاعات
١) مشاهده
مشاهده به دو نوع است
١) مستقیم
۲) مصاحبه
۵) ترکیبی
مدلهای جمع آوری اطلاعات
داده جمع آوری
و) جلسه ی ششم
طراحی شغل Job design
شیوه های طراحی شغل
طراحی شغل در دو وضعیت متصوّراست
الگوهای طراحی شغل
١) روش مهندسی شغل
مختصات این روش عبارت است از
۴) روش توسعه یا غنی سازی شغل
ن) جلسه ی هفتم
الگوهای جدید طراحی شغل
ماهیت مدیریت استراتژیک پاداش
عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت استراتژیک پاداش
وظایف مدیریت استراتژیک پاداش
تحقیقات در مدیریت استراتژیک پاداش
تعریف تحقیقات منابع انسانی
مزایای تحقیقات در مدیریت استراتژیک پاداش
▪ بررسی میزان حقوق مؤثر در سازمان و محیط؛
تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت استراتژیک پاداش
تغییر ساختار سازمان ها از دیدگاه چارلز هندی
تغییر در ساختار سازمان ها از دید Bergquist )۱۹۹۳ )
تغییرات حادث برای « نیروی کار » از دیدگاه لوبرز ( ۱۹۹۸ )
تغییرات حادث در مکان کار: Work Place

فصل سوم –  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری
فهرست منابع
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کند

 

120,000 ریال – خرید

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

2 thoughts on “دانلود پروژه ” بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران عالی “

  صنایع

  (آبان ۷, ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۶)

  سلام
  تا کی وقت برای ثبت نام بازدید صنعتی هست؟

   محمدرضا سربیون

   (آبان ۷, ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۷)

   سلام
   فعلا تا یه هفته تا ده روز وقت هست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette