دانلود پروژه “بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمندسازی کارکنان دستگاه های مالی- اجرایی”

عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمندسازی کارکنان دستگاه های مالی- اجرایی
فرمت : word و PDF
تعداد صفحات : ۱۸۲ صفحه
حجم فایل : ۳٫۶ مگابایت
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

چکیده:
تلاش برای ارتقاء بهره وری منابع انسانی و استفاده بهینه از آنها یکی از برنامه‌های حیاتی سازمان‌ها می‌باشد. مدیریت عملکرد به عنوان یک مفهوم نظری تأثیر زیادی بر اثر بخشی و ابتکار سازمانی دارد. با اجرای  برنامه‌های مدیریت عملکرد، کارکنان در کنترل و انجام وظایف، انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده و موانع را برطرف ساخته، و در نتیجه توانمند می‌شوند. بی گمان امروزه توانمند سازی کارکنان، به ویژه در بخش مالی دولت می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، داشته و کاهش فساد مالی واداری را به بار می‌آورد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نظام مدیریت عملکرد بر توانمند سازی کارکنان دستگاه‌های مالی اجرایی، استان آذربایجان غربی انجام گردید. که بدین منظور هفت فرضیه طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه‌های تحقیق از طریق، دو پرسشنامه بدست آمد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه اول ۷۸/۰ و پرسشنامه دوم ۸۳/۰ برآورد گردیده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از روش توصیف همبستگی در آن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دستگاه‌های مالی استان آذربایجان غربی است، که از بین کل ادارات مالی استان، به روش مدل مثلث تصمیم در انتخاب نمونه ۳ اداره، که بالغ بر ۱۴۰۴ نفر نیروی انسانی دارند، به صورت موردی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای و بر اساس فرمول کوکران ۳۰۹ نفر محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت عملکرد، بر توانمندسازی کارکنان و فرضیات فرعی مربوط به آن (تفویض اختیار، غنی سازی شغلی، مشارکت، آموزش، انگیزش، تشکیل تیم‌های کاری و رضایت شغلی) تأثیر به سزایی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱٫مقدمخ
۱-۲٫ بیان مساله
۱-۳٫ اهداف تحقیق
۱-۴٫سؤال آغازین تحقیق
۱-۵٫ضرورتهای انجام تحقیق
۱-۶٫ چارچوب نظری
۱-۷٫ مدل عملیاتی تحقیق
۱-۸٫ فرضیه‌های تحقیق
۱-۹٫قلمرو تحقیق
۱-۱۰٫محدودیت های تحقیق
۱-۱۱٫نوع روش تحقیق
۱-۱۲٫تعریف مفهومی متغییرها
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
(بخش اول)
۲-۱-۱ مقدمه
۲-۱-۲٫تاریخچه ارزیابی عملکرد در خارج
۲-۱-۳٫ تاریخ مدیریت ارزیابی عملکرد در ایران
۲-۱-۴٫ مدیریت عملکرد چیست
۲-۱-۵٫ اصول مدیریت عملکرد
۲-۱-۶٫ مراحل پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت عملکرد
۲-۱-۷٫ مراحل طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد
۲-۱-۸٫ استانداردهای عملکرد
۲-۱-۹ .مزایای مدیریت عملکرد
۲-۱-۱۰٫ ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
۲-۱-۱۱٫ سنجش عملکرد
۲-۱-۱۲٫ جری ال هاربر (۱۹۴۹ ) گامهای کلی زیر برای ایجاد یک سیستم سنجش عملکرد تعریف نموه… است
۲-۱-۱۳٫ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد
۲-۱-۱۴٫ گامهای موثر در بهبود اثر بخشی نظام مدیریت عملکرد
۲ -۱-۱۵  روبرت بکال در بحث مدیریت عملکرد، سه راه برای طول هم قرار گرفتن اهداف کارمندان..   و اهداف نهایی سازمان مطرح می‌کند
۲-۱-۱۶٫آثار ناشی از اجرای ساز و کارهای مدیریت عملکرد
(بخش دوم )
۲-۲-۱٫توانمند سازی
۲-۲-۲٫ تعاریف مفهومی واژه توانمند سازی
۲-۲-۳٫ اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمانها
۲-۲-۴٫ دلایل توانمند سازی
۲-۲-۵٫ اهداف توانمند سازی کارکنان
۲-۲-۶٫ فرایند توانمند سازی
۲-۲-۷٫ مدیریت فرایند توانمند سازی
۲-۲-۸٫ سطوح توانمند سازی
۲-۲-۹٫ کلید توانا سازی منابع انسانی
۲-۲-۱۰٫ اصول توانمند سازی
۲-۲-۱۱٫ مرزهای توانا سازی
۲-۲-۱۲٫ استراتژی‌های توانمند سازی
۲-۲-۱۳٫استراتژی‌های ده‌گانه مایکل مارکوارت برای توانمند سازی افراد
۳-۲-۱۴٫ رویکردهای توانمند سازی
۲-۲-۱۵٫ برنامه‌های توانمند سازی
۲-۲-۱۶٫ عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌های توانمند سازی
۲-۲-۱۷٫ الزامات برنامه‌های توانمند سازی
۲-۲-۱۸٫ عوامل موثر بر توانا سازی کارکنان
۲-۲-۱۹٫ رهبری تحول آفرین و توانمند سازی
۲-۲-۲۰ . توانمند سازی و سازمان
۲-۲-۲۱ . علائم توانمند سازی
۲-۲-۲۲ . دام‌های توانمند سازی
۲-۲-۲۳ . چالش‌های موجود در توانمند سازی کارکنان
۲-۲-۲۴ . شاخص‌های توانا سازی
۲-۲-۲۵ . دستاوردهای برنامه‌های توانمند سازی
(بخش سوم)
۲-۳-۱ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
۲-۳-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫روش تحقیق
۳-۳٫ جامعه آماری تحقیق
۳-۴ . نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
۳-۵ . ابزارهای جمع آوری داده‌های تحقیق
۳-۶ . روایی ابزار اندازه گیری تحقیق
۳-۷ . پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
۳-۸ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم:
(بخش اول)
۴-۱ . مقدمه
(بخش سوم)
۴-۳-۱ . بررسی نرمال بودن داده‌ها
۴-۳-۲ . مدیریت عملکرد و مشارکت کارکنان
۴-۳-۳ . مدیریت عملکرد و آموزش کارکنان
۴-۳-۴ . مدیریت عملکرد و غنی سازی شغلی
۴-۳-۵ . مدیریت عملکرد و رضایت شغلی
۴-۳-۶ . مدیریت عملکرد و انگیزش کارکنان
۴-۳-۷ . مدیریت عملکرد و تشکیل تیم‌های کاری
۴-۳-۸ . مدیریت عملکرد و تفویض اختیار به کارکنان
۴-۳-۹ . مدیریت عملکرد و توانمند سازی کارکنان
فصل پنجم:
۵-۱ . مقدمه
۵-۲ . نتایج توصیفی حاصل از بررسی پاسخهای سوالات فرضیات و اهداف موارد مطرح شده
۵-۳٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق و تفسیر آنان
۵-۴٫ بحث و نتیجه گیری
۵-۵ . پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی حاصل از تحقیق
۵-۶ . پیشنهاد برای محققین آینده
۵-۷ . محدودیتهای که در طی پژوهش محقق با آن مواجه شده است

120,000 ریال – خرید

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette