دانلود پروژه ” ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی”

عنوان : ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی
فرمت فایل : Word و PDF
تعداد صفحات : ۱۷۸ صفحه
حجم فایل : ۳٫۴ مگابایت
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

چکیده
کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته‌است‌. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی است که به شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات می پردازد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان فنی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد طی سالهای ۹۰-۱۳۸۹ بوده و روش گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه است. اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار لینگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می  دهد که بر مبنای رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌ها، ۳۲ آیتم شکست کیفیت خدمات حوزه DSL شناسایی و رتبه‌بندی شد. رتبه‌بندی آیتم‌های شکست نشانگر این بود که افت سرعت خط به دلیل اوج ترافیک، پهنای باند محدود شرکت زیرساخت و یا به دلیل ویروسی بودن سیستم مشترک و مشکل خط داخلی مشترک دارای برترین اولویت می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۵- سوالات پژوهشی
۱-۶- قلمرو پژوهش
۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۸- شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق

فصل دوم: بررسی مفاهیم و ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه فصل
۲-۲- کیفیت خدمت
۲-۲-۱- تعریف خدمت
۲-۲-۲- کیفیت خدمت و رضایتمندی
۲-۲-۳- سنجش کیفیت خدمات، مدل کیفیت خدمت
۲-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۱- مقدمه
۲-۳-۲- تارخچه تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۳- تعریف تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۴- ویژگی‌های تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۵- کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۶- منافع حاصل از پیاده‌سازی تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۷- رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ به عنوان بخشی از یک سیستم کیفی فراگیر
۲-۳-۸- انواع رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۸-۱- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در سیستم
۲-۳-۸-۲- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در طرح محصول
۲-۳-۸-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در فرایند
۲-۳-۸-۴- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در خدمات
۲-۳-۹- طبقات تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۳-۱۰- مراحل اجرای رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌
۲-۴- تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۴-۱- مقدمه
۲-۴-۲- تارخچه تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۴-۳- تعریف تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۴-۴- دو ویژگی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۴-۴-۱- ماهیت الگوی مورد استفاده
۲-۴-۴-۲- بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده
۲-۴-۵- مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۵- نظریه فازی
۲-۵-۱- مقدمه
۲-۵-۲- نظریه فازی
۲-۵-۳- اعداد فازی و عملیات جبری
۲-۵-۳-۱- اعداد فازی نوع LR
۲-۵-۳-۲- اعداد فازی مثلثی
۲-۵-۳-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای
۲-۶- پیشینه تحقیق
۲-۶-۱- کیفیت خدمات
۲-۶-۲- کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن‌
۲-۶-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن
۲-۶-۴- تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۷- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری

فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- الگوریتم تحقیق
۳-۳-۱- شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات
۳-۳-۲- تکنیک دلفی فازی
۳-۳-۳- انتخاب خبرگان
۳-۳-۴- تکمیل پرسشنامه رویکرد تحلیل شکست و آثار آن
۳-۳-۵- طراحی مدل‌های ریاضی ارزیابی ریسک‌های شناسایی شده در محیط فازی
۳-۳-۵-۱- اولویت‌بندی آیتم‌های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
۳-۳-۵-۲- اولویت‌بندی آیتم‌های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در محیط فازی
۳-۳-۶- حل مدل
۳-۳-۷- ارائه راهکارهای پیشنهادی
۳-۴- روش‌های گردآوری اطلاعات
۳-۵- پایایی و روایی ابزارهای جمع¬آوری داده¬ها
۳-۶- قلمرو تحقیق
۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق
۳-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق
۳-۷- جامعه آماری
۳-۸- معرفی شرکت پیشگامان کویر یزد
۳-۹- معرفی خطوط اشتراک دیجیتال
۳-۱۰- روش‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۱۱- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات حوزه DSL
۴-۳- تجمیع نظرات افراد تیم تحلیل شکست و آثار آن
۴-۴- ارزیابی ریسک‌های شناسایی شده در محیط فازی
۴-۴-۱- ریسک کلی هریک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک جمع‌پذیر برای مجموعه برش آلفا
۴-۴-۲- رتبه‌بندی آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک جمع‌پذیر براساس کارایی فاصله‌ای
۴-۴-۳- ریسک کلی هر یک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک افزاینده برای مجموعه برش آلفا
۴-۴-۴- رتبه‌بندی آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک افزاینده براساس کارایی فاصله‌ای
۴-۵- مقایسه نتایج به‌دست آمده از دو روش ریسک جمع‌پذیر و ریسک افزایشی
۴-۶- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتایج و یافته‌های تحقیق
۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی
۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت‌بندی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL
۵-۵- پیشنهاداتی برای مدیران سازمان
۵-۶- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق
۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
۵-۸- خلاصه¬ی فصل و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ  
منابع و مآخذ فارسی
منابع و مآخذ لاتین
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کند

 

150,000 ریال – خرید

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette